Menu
  • Prebrano 4469 krat

S projektom P¡MP nad nezaposlenost mladih!

Z zaposlitvijo mladih do trajnostnega razvoja turizma v Posavju

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, enota: Mladinski center Brežice  je uspešno kandidiral na razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018, prednostna naložba: "Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade", specifični cilj: Znižanje brezposelnosti mladih« s projektom  »PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju!«.

Splošni cilji javnega razpisa so zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je cilj javnega razpisa tudi usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial.

V času trajanja operacije se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako preko projekta »PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju!« v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 18 mladih. Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše.

Do predpisanega roka je na javni razpis skupaj prispelo 41 prijav, 5 jih je bilo izbranih med regionalnimi projekti, med njimi tudi projekt mladinskega centra v Brežicah. Mladinski center Brežice bo z regionalnim projektom PIMP - Priložnosti in izzivi mladih v Posavju,  v obdobju od 2016 do 2018 prejel 178.211,00 EUR, kar je dobrih 20% več kot je letno financiranje mladinskega centra s strani ustanovitelja, Občine Brežice.

Kaj »PIMP - Priložnosti in izzivi mladih v Posavju!« prinaša za regionalno skupnost:

- zaposlitev mladih do 29 let in vključitev v projektne aktivnosti (18 oseb);
- vzpostavili pilotni model tržno usmerjenega delovanja mladinskega hotela z ustvarjanjem delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih po načelu "Zelene sheme slovenskega turizma;
- ustanovili mladinsko zadrugo za izvajanje turističnega servisa za trženje lokalne ponudbe po vzoru "zelene sheme slovenskega turizma";

- vzpostavili Sklad za mlade, s katerim bo upravljala mladinska zadruga, ki v Sklad usmerja ustvarjen dobiček (sredstva se porabljajo letno s potrebami populacije mladih v občini (garancijska shema za mlade).

Ključne ciljne skupine v projektu bodo:
-          Mladi do vključno 29 let, ki zaključujejo srednješolsko oz. fakultetno izobrazbo in so pred zaposlitvijo.
 
Gre za ciljne skupine, ki so pred prvo zaposlitvijo in se realno predvideva, da se bodo zaposlile. Tu smo v partnerstvo pozvali tudi Univerzo v Mariboru/Fakulteto za turizem, ki nam skozi leto omogoča, da študentje opravljajo pri nas prakso. Po praktičnem usposabljanju pa te osebe želimo tudi obdržati (doslej to ni bilo mogoče, ker ni bilo zagotovljenega vira financiranja in smo kot javni zavod večina omejeni na javne razpise s področja zaposlovanja).  

Verjamemo v uspešen zaključek projekta, ki je namenjen prav k povečanju zaposljivosti mladih, s čimer želimo, da mladi občino Brežice sprejmejo tudi kot njim prijazno in skupaj ustvarimo »delovna mesta po meri«.

Vse podrobne informacije in načrtovane aktivnosti bodo v kratkem predstavljene na novinarski konferenci, vseskozi pa boste lahko potek projekta spremljali na posebni spletni strani.

MIZSmizs2

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik