Menu
  • Prebrano 1412 krat

Preventivni projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« – vsebinska predstavitev projekta

Žuram s prijatelji, ne z drogo! je preventivni projekt na področju drog (legalne in ilegalne droge) in zasvojenosti (kemične in ne kemične vrste zasvojenosti), ki ga v okviru Mladinskega centra Brežice izvajamo skupaj z zunanjimi strokovnimi sodelavci in strokovnimi službami: Center za socialno delo Brežice, Zdravstveni dom Brežice in Policijska postaja Brežice. Projekt izvajamo od leta 2004 na vseh osmih osnovnih šolah občine Brežice (OŠ Pišece, OŠ Globoko, OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Dobova, OŠ Velika Dolina, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Brežice) in od leta 2016 tudi na srednjih šolah (Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Gimnazija Brežice).

Preventivne aktivnosti so namenjene učencem zaključnih razredov osnovne šole in dijakom iz prvega in drugega letnika srednje šole. (Na željo srednjih šol izvedemo preventivni program tudi v višjih razredih.) Program na posamezni šoli izvedemo v dveh delih (1. del – predavanja in 2. del – preventivne delavnice) in navadno poteka 5 šolskih ur (na željo šole lahko tudi 6 šolskih ur ali manj). V prvem delu (1. in 2. šolska ura) so učenci deležni treh krajših predavanj (trajajo po 30 min), ki jih izvedejo trije predavatelji oziroma zunanji strokovni sodelavci projekta: socialna delavka ga. Martina Lepšina iz Centra za socialno delo Brežice, medicinska sestra ga. Ljudmila Kramar iz Zdravstvenega doma Brežice in več policistov iz Policijske postaje Brežice (g. Marijan Galič, g. Boris Radanovič, g. Vlado Simič in g. Roman Urek). V drugem delu preventivnega programa (3., 4. in 5. šolska ura) izvedemo za učence delavnice, ki jih vodi dolgoletna zunanja strokovna sodelavka sociologinja mag. Danijela Švajger, ki vsako leto tudi pripravi in izvede usposabljanje za prostovoljce, ki prav tako sodelujejo pri izvedbi delavnic, zlasti na šolah, kjer je večje število učencev.             

Usposabljanje za vodenje preventivnih delavnic za prostovoljce poteka 5 pedagoških ur. Cilj usposabljanja je predstaviti različne metode dela z mladostniki na temo droge oziroma zasvojenosti (kemične in ne kemične vrste) in predstaviti koncept preventivne delavnice. Seznanimo jih s primeri dobrih praks s preteklih izvedb preventivnih delavnic po šolah. Udeleženci usposabljanja prejmejo tudi interno gradivo za izvedbo delavnic.

Glavni namen projekta je preprečevanje zasvojenosti oziroma zmanjševanje škode. Osnovni cilj preventivnih delavnic je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivosti rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, promoviranje varne zabave ter spodbujanje mladostnikov, da svoj prosti čas preživijo kvalitetno. Vsebina delavnic, ki se izvaja na posameznih šolah, je prilagojena glede na ciljno skupino. Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela ter temelji na aktivnem sodelovanju učencev.  

Drugi cilji delavnice so:

-    S preventivnim delovanjem preprečiti nezaželene posledice.
-    Razumevanje družbenih in individualnih problemov v kontekstu širše družbene in kulturne perspektive.
-    Učenje dela v skupini, sodelovanja, komunikacije.  
-    Krepitev samopodobe, samozavesti in sposobnosti empatije pri učencih.  
-    Spodbujanje močnih področij pri posameznih učencih.

Na delavnici se uporabljajo različne metode dela: praktične vaje, igra vlog, razgovor, diskusija, individualno in skupinsko delo.

Ob koncu vsake izvedbe preventivnega programa na posamezni šoli izvedemo tudi anketni vprašalnik, na katerega na projektu sodelujoči učenci anonimno odgovarjajo. Prav tako tudi z učenci izvedemo po koncu drugega dela izvedenega programa ustno evalvacijo, kjer z nami podelijo svoja razmišljanja, občutke in nasploh izkušnjo sodelovanja na predavanjih in delavnicah.   

Odziv mladostnikov – devetošolcev in srednješolcev – glede na izvedene preventivne aktivnosti:

Ustna evalvacija z učenci ob koncu delavnice in tudi anonimni anketni vprašalniki, ki jih učenci izpolnili ob koncu srečanja vedno znova pokažejo, da so učencem predavanja, zlasti pa preventivne delavnice zelo všeč in da so se nekaj novega naučili ter pridobili nekaj novih informacij. Mladostnikom je najbolj všeč odprt, iskren in sproščen pogovor. Izpostavljajo tudi, da jim je všeč, da na delavnicah niso prisotni njihovi učitelji, saj v tem primeru ne bi tako odkrito spregovorili o svojih mnenjih in izkušnjah glede na obravnavano temo.

Prav tako tudi po vsaki izvedbi izvedemo evalvacijo (in intervizijo) tudi s prostovoljci, ki sodelujejo pri izvedbi delavnic na posamezni šoli. Prostovoljci so, kot pravijo, z izvedbo delavnic zadovoljni in veseli za priložnost ter novo izkušnjo. Prav tako tudi s strani predstavnikov šol je odziv zelo dober, lepo nas sprejmejo vsako šolsko leto in upajo na sodelovanje z nami tudi v prihodnje. Še več, osnovne šole naš preventivni program »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« vsako leto tudi uvrstijo v svoj letni delovni načrt.  

V okviru projekta opravimo še naslednje naloge oziroma aktivnosti:

-    (poleg izvedbe izobraževanja za prostovoljce – teoretično in praktično usposabljanje) izvajamo tudi redna srečanja s prostovoljci in poskrbimo za mentorstvo (strokovna pomoč in podpora prostovoljcem);
-    koordinatorstvo pri delu z mladimi prostovoljci, ki sodelujejo pri izvedbi preventivnih delavnicah;
-    za prostovoljce pripravimo in poskrbimo potreben material in pripomočke za izvedbo preventivnih delavnic na šolah;
-    zapis poročila za posamezno izvedbo preventivnega programa na posamezni šoli;
-    pripravimo nabor strokovnih predavanj za odrasle (starše, učitelje, vzgojitelje, svetovalne delavce in druge) z izbranimi strokovnjaki, ki delujejo na področju kemične in ne kemične zasvojenosti;
-    sodelujemo z drugimi strokovnimi službami, ki delujejo na področju drog in zasvojenosti nasploh.

Z izvedbo preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« vsekakor želimo nadaljevati tudi v prihodnje, saj na terenu ugotavljamo, da so mladostniki o obravnavani temi premalo seznanjeni in/ali imajo povsem napačne informacije. Poleg tega pa tema, ki jo v okviru našega preventivnega projekta obravnavamo in s katero ozaveščamo mladostnike, ni vključena v redni šolski kurikulum za učence. Zato menimo, da je izvedba takšnega preventivnega projekta še toliko bolj pomembna in potrebna, saj so droge, takšne in drugačne, del našega vsakdanjika (zlasti alkohol, ki je nepogrešljiv na neredkih družbenih in družabnih dogodkih).

Največjo motivacijo za naše preventivno delovanje pa dobimo s strani mladih učencev in dijakov, saj so njihovi odzivi glede na naše izvedene preventivne aktivnosti zelo dobri in zelo pozitivni. Na srečanjih z njimi na šolah jim lahko odgovorimo na marsikatero vprašanje in/ali dilemo, in smo jim tako lahko v pomoč pri morebitnih njihovih odločitvah in izbirah glede na obravnavano temo projekta Žuram s prijatelji, ne z drogo!.  


Pripravila:
mag. Danijela Švajger


Brežice, 23. 4. 2018

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik