Menu
 • Prebrano 1566 krat

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Mladinski center Brežice je bil uspešen na javnem razpisu za zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.

Naziv operacije: »ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU - 1«

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Rezultat oz. kazalnik: zaposlitev istega mladinskega delavca za mesec dni po zaključku operacije.

Načrt del in nalog mladinskega delavca:

Mladinski center Brežice je zaposlil za čas od 1.3.2018 do 31.11.2018 koordinatorja prostovoljcev, okrepil bazo novih prostovoljcev, mladih, ki so pripravljeni sodelovati pri aktivnem kreiranju mladinskega programa, izvajati zanje izobraževanja, jih mentorirati, ter skupaj načrtovati mladinski program, izvajati mladinski program v sodelovanju z mladimi, vrednotiti program mladinskega dela, vzpostaviti in vzdrževati sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo, delovati z mladimi v skupinah in timih, omogočati mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Aktivnosti za dosego zadanih del in nalog:

 1. Prostovoljno mladinsko delo in usposabljanje mladih za mladinsko delo: Program prostovoljnega mladinskega dela ima določene cilje (izboljšati socialne kompetence, izgrajevati pozitivno samopodobo, spoznati lastne sposobnosti, zmanjševati socialno izključenost, razvijati odgovornost, razvijati oz. privzgajati socialne veščine ipd.). Vsako leto vključimo v program čim več mladih prostovoljcev, organiziramo predstavitve na šolah ter izvajamo tudi usposabljanja za prostovoljce. Skupaj s prostovoljci sodelujemo na raznih prireditvah, kjer izvajamo delavnice za otroke, skrbimo tudi za promocijo prostovoljnega dela (ob svetovnem dnevu prostovoljstva, mednarodni dnevi mladih, boja proti nasilju, aidsa, itd.) ter prostovoljce tudi medgeneracijsko povezujemo preko Večgeneracijskega centra Brežice. S pomočjo mladinskega delavca skrbimo za večanje baze prostovoljcev, ter načrtno delo z mladimi prostovoljci.
 2. Informiranje za mlade in razširjanje informacij po principu mladi za mlade

V centru smo obudili informiranje preko info točk v bližini mladih, na šolah in drugih dislociranih enotah (udeleženci lahko pri nas dobijo razne informacije glede šolanja in izobraževanja, kulturnega dogajanja, mednarodnega povezovanja, informacije glede društev oz. kam se lahko obrnejo, v katere mladinske programe se lahko vključijo, itd...). Mladim v stiski nudimo aktivno podporo ter izvajamo razbremenilne pogovore.

 1. Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice

V sodelovanju z drugimi mladinskimi društvi organiziramo razne akcije v lokalni skupnosti, ki se navezujejo na mladinsko področje. Z ostalimi se povezujemo in peljemo skupne projekte ter mlade delujoče v interesnih združenjih (društvih) še dodatno opolnomočimo za lastno izvedbo projektov, idej, zaposlitev. Mladinski delavec sodeluje pri povezovanju in rednem srečevanju z društvi in prepoznavanjem njihovih potreb. Preko društev želimo animirati mlade, da se vključijo tudi v mednarodne programe (evs, izmenjave, ipd.)

Naloge:

 • pomoč pri izvajanju programov brezplačnega neformalnega izobraževanja za mlade,
 • pomoč pri animiranju mladine s ciljem zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa in organiziranega prostovoljstva,
 • pomoč pri pomožnih organizacijskih, tehničnih in administrativnih opravilih za izvedbo mednarodnih mladinskih projektov,
 • organiziranje mladinskega prostovoljnega dela,
 • informiranje mladih in za mlade;
 • izvedba in organizacija izobraževanj za mlade.

Namen javnega razpisa:

Z operacijo se mladim od 15. do vključno 29. leta prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP). Operacija upošteva načela in cilje Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020 in Resolucije nacionalnega programa za mladino 2013-2022 ter predstavlja poseben ukrep na trgu dela.

Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.

Cilji:

Cilj je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mlade osebe iz ciljne skupine mladih javnega razpisa, tako bo mladinski delavec pridobil kompetence, kar povečuje možnosti njegove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Kompetence, ki jih je mladinski delavec pridobil:

Mladinski delavec je zmožen:

 • načrtovati, izvajati in vrednotiti mladinske programe v sodelovanju z mladimi;
 • vzpostavljati in vzdrževati sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo;
 • delovati z mladimi v skupinah in timih;
 • omogočati mladim pridobivanje kompetenc;
 • izvajati dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih;
 • zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj.

Specifične kompetence:

krepitev veščin komuniciranja;

organizacijske veščine;

veščine rabe in uporabe multimedijskih orodij (grafično oblikovanje, fotografija,video);

veščine projektnega načrtovanja in implementacije projekta;

veščine PR.

Rezultati - foto zapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rezultati - video zapis: LINK

Rezultati - povabila na dogodke: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

 

2

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
www.eu-skladi.si

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik